Mia Zanotti – Tell Nobody lyrics

Lay your head on this pillow And tell me something No one else knows about you baby Say what ever you want to I won’t judge you Your secret’s go no further then right her baby I’ll keep a lock and key on my lips I’ll never be in the street with your business I know that you got trust issues and that’s why I’m here to prove I am not the same type of girl that most guys hate to deal with I’m another breed yeah I’m built a little differently Little differently Understand that secret’s safe with me So even if you robbed a bank And you got a million dollars hid under the bed I won’t tell nobody tell tell nobody Even if they put a gun to my head Whether your a sinner or a saint We all got skeletons hiding somewhere I won’t tell nobody tell tell nobody Till the day I take my last breath Nobody I know people have hurt you And they played you You gave them your heart And they just crushed it baby You think the pains irreversible But I don’t think that’s true My love can be the therapy that you need baby I’ll keep a lock and key on my lips I’ll never be in the street with your business I know that you got trust issues and that’s why I’m here to prove I am not the same type of girl that most guys hate to deal with I’m another breed yeah I’m built a little differently Little differently Understand that secret’s safe with me So even if you robbed a bank And you got a million dollars hid under the bed I won’t tell nobody tell tell nobody Even if they put a gun to my head Whether your a sinner or a saint We all got skeletons hiding somewhere I won’t tell nobody tell tell nobody Till the day I take my last breath Nobody Ooooh oooahhh Nobody Ooooh oooahhh Nobody Ooooh oooahhh Nobody Ooooh Ahhhoooahhh So even if you robbed a bank And you got a million dollars hid under the bed I won’t tell nobody tell tell nobody Even if they put a gun to my head Whether your a sinner or a saint We all got skeletons hiding somewhere I won’t tell nobody tell tell nobody Till the day I take my …

Rozotadi – Interstellar lyrics

Intro: I see you look at me You see me look you Your body speaks to me So What tryna do Aleija’s Verse: This ain’t the first time I saw you looking up at me These humans like to think we fall in love so easily I don’t agree, no, I don’t agree Don’t agree I know you feeling me Got that interstellar energy Something like you’ve never seen Would you go across the galaxy for me Well let’s see where this night could lead Bridge: I see you out in the stars I see you out in the stars (Yea) I see you out in the stars I see you out in the stars (Aye that a Tadi beat bro?) x2 Hey Rozotadi’s Verse: Baby girl let me wine with you Let me spend my time with you Let me see yo body move Let me show you why they call me cool I’m not cha average human Know they watchin’ Truman Now this room is humid Cause our bodies movin’ yea yea Amplify our fusion yea yea (Laughs) Let me show you around my world We can dance on the mountains You move like water at the Bellagio fountains Enough about that There’s a lot of humans scowling We out this place and we vibe at yah palace We go to yah planet I need my new balance You got that beautiful skin girl That beautiful skin Whoa, Whoa Didn’t come to this place to hold the wall Now let me take you by the palm You hear this joint I made this song Now grab yo girls and hit the Oh, ha Let me tell you something You a Interstellar woman You so beautiful I just wanna talk to you all night You know, I just wanna look at you I just… God I wanna appreciate you the way you should be appreciated I wanna take you out (Laughs)

Sara Zacharias – Solsken I Mig lyrics

[Verse 1] Jag känner vinden dansa mot min kind Doften av sommaren jag andas in Dan blir perfekt först när jag ser på dig För min älskling du gör solsken i mig Och jag behöver ingenting just nu Vi kan väl vara bara jag och du Låt mig få röra vid din varma hud För min älskling du gör solsken i mig [Chorus] Och jag ska ge allting jag har Och jag ska leva bara idag För allt jag vet fullkomligt klart Jag vill stanna nära dig För min äsking du gör solsken i mig [Verse 2] Ljuden av staden i ett Bakgrundsbrus Jag ser på allt här i ett helt nytt ljus Och finns en värme när jag är med dig För min älskling du gör solsken i mig [Chorus] Och jag ska ge allting jag har Och jag ska leva bara idag För allt jag vet fullkomligt klart Jag vill stanna nära dig För min äsking du gör solsken i mig [Bridge] Vi kan gå nån annanstans vandra runt här i stan Skönt att bara va stilla ibland med varann du och jag [Chorus] Och jag ska ge allting jag har Och jag ska leva bara idag För allt jag vet fullkomligt klart Jag vill stanna nära dig Och jag ska ge allting jag har Och jag ska leva bara idag För allt jag vet fullkomligt klart Jag vill stanna nära dig För min äsking du gör solsken i mig [Outro] För min älskling du gör solsken i mig För min älskling du gör solsken i mig

Namawee – Stranger In The North lyrics

[Chorus] Piāo xiàng běifāng bié wèn wǒ jiāxiāng Gāosǒng gǔlǎo de chéngqiáng dǎng bù zhù yōushāng Wǒ piāo xiàng běifāng jiārén shìfǒu wúyàng Jiān shàng chénzhòng de xíngnāng shèng mǎnle chóuchàng [Verse 1] Yǒurén shuō tā zài lǎojiā qiànle yī duī qián xūyào bì bìfēng tóu Yǒurén shuō tā liàn jiùle yīshēn wǔyì què méi jīhuì zhǎn lù Yǒurén shīqùle zìwǒ shǒuzúwúcuò sìchù piāoliú Yǒurén wéi le mèngxiǎng wèile sān cān wèi yǎngjiā húkǒu Tā zhù zài yànjiāo qū cánpò dì qiúzhí gōngyù Yǒngjǐ de dàlóu li duī mǎn mòshēng rén dōu láizì wàidì Tā máitóu xiězhe lǚlì huáibàozhe duōshǎo chōngjǐng Wǎngfǎn zài jiǔsān líng hào gōnglù nèixīn pànzhe qíjī Rěnzhe lèi (bù tīng yě bùxiǎng bù gǎn huítóu wàng de yíhàn) Yǎnzhe shāng (káng xiàle mèngxiǎng yào yìrán juérán qù liúlàng) Táitóu kàn (xiè xiàle zìzūn guānghuán guòqù duō fēngguāng) Zhe xiéyáng (jiùsuàn zài bu kān bàizhàng yě bùnéng tóuxiáng) Qīn’ài de (zàijiànle nánfāng tiàowàng zuì měilì de jiāxiāng) Zài yuǎnfāng (yē zǐ shù yáohuàng mèngjìng dàoyìngzhe de huànxiàng) Zhè chéngshì (wù mái tài chāngkuáng bú sàn dōu kàn bù qīng qiánfāng) Tài mí wǎng [Chorus] Piāo xiàng běifāng bié wèn wǒ jiāxiāng Gāosǒng gǔlǎo de chéngqiáng dǎng bù zhù yōushāng Wǒ piāo xiàng běifāng jiārén shìfǒu wúyàng Jiān shàng chénzhòng de xíngnāng shèng mǎnle chóuchàng Yěshì zuìhòu jì wàng Huí bù qù de yuǎnfāng Oh [Verse 2] Kōngqì tài zāng tài húnzhuó tā shuō bu xǐhuan Chē tài hǔnluàn tài cōngmáng tā hái bù xíguàn Rénxíngdào yī shuāng yòu yī shuāng xiéshì lěngmò yǎnguāng Tā jīngcháng jiāng zìjǐ guàn zuì qiǎngpò róngrù zhè dà rǎngāng Zǒuzhe jiǎobù pánshān èrguōtóu zài yáohuàng Shīyì de rén a ǒu’ěr zuì dào zài nà hútòng lòuxiàng Jǔjué bàodǔ shuài yáng shǒuzhōng shèngzhe yī wǎn rètāng Yònglì dì wēnnuǎnzhe nèixīn lǐ de bù’ān Rěnzhe lèi (bù tīng yě bùxiǎng bù gǎn huítóu wàng de yíhàn) Yǎnzhe shāng (káng xiàle mèngxiǎng yào yìrán juérán qù liúlàng) Táitóu kàn (xiè xiàle zìzūn guānghuán guòqù duō fēngguāng) Zhe xiéyáng (jiùsuàn zài bu kān bàizhàng yě bùnéng tóuxiáng) Qīn’ài de (zàijiànle nánfāng tiàowàng zuì měilì de jiāxiāng) Zài yuǎnfāng (yē zǐ shù yáohuàng mèngjìng dàoyìngzhe de huànxiàng) Zhè chéngshì (wù mái tài chāngkuáng bú sàn dōu kàn bù qīng qiánfāng) Tài mí wǎng [Chorus] Piāo xiàng běifāng bié wèn wǒ jiāxiāng Gāosǒng gǔlǎo de chéngqiáng dǎng bù zhù yōushāng Wǒ piāo xiàng běifāng jiārén shìfǒu wúyàng Jiān …

Viikate – Mies Joka Nolasi Kouvolan lyrics

Konjakki vaihtuu Jallukolaan. [Chorus] Kouvola. Rippipuvussa hienoon ravintolaan. [Chorus] Kouvola. Tervetulleeksi toivottaa, ei ole lainkaan ankeaa. Silti pelkään, itseni sijaan toiset nolaan. Konjakki vaihtuu Jallukolaan. Kaunis synnyinkaupunkini Kouvola. Minä pelkään, itseni sijaan toiset nolaan. Minä pelkään, itseni sijaan toiset nolaan. Kalalampi, Korian silta ja Lehtomäki. Kulho läikkyy, vaikka vettä on vain desi. Heti perään minut kolkataan, eessä harmaan Golgatan. Synnyinkaupunkini rakas, kaunis Kouvola. Ei saapuneet edes vaivaisasuntolaan. Tyvestä Pohjolatalon herään, pultti on, siis mutterin perään. Vaikka tahtoisin, auta en, mull’ on kädessä lohileipälautanen. Kouvola. [Chorus] Tykkimäki, kaunis Jaala ja Repovesi. [Verse 2] Joku huutaa tuppa kuusaalle. Kulho läikkyy, vaikka vettä on vain desi. Kymijoen lautturi on, sulkeudun Murmanskin suosioon [Chorus] Tykkimäki, kaunis Jaala ja Repovesi. Kun juoman ja vallan yhdistää vain väki. Kuten kirjoissa mainitaan, huomaan, torilla painitaan. Kiitän kutsusta vieraalle. [Verse 1] Sinne raiteet junia vie, risteysasema ja rautatie. Menen rippipuvussa hienoon ravintolaan.

Nothing – ACD (Abcessive Compulsive Disorder) lyrics

Swallow corrosive confection Decay, rotting in the womb I can wallow in your filth I live to Here we are again Will someone find a cure cause You know me and you know I am not well I always knew I’d eventually hurt you Infection, my bacteria Always give you all to me Old aches from your new mistakes Same mistakes Here we are again Will someone find a cure cause You know me and you know I am not well I always knew I’d eventually hurt you And I will leave you With a bad taste in your mouth Here we are again Will someone find a cure cause You know me and you know I am not well I always knew I’d eventually hurt you Here we are again Will someone find a cure cause You know me and you know I am not well I always knew I’d eventually hurt you

Nothing – Vertigo Flowers lyrics

And I hate Everything you’re saying Anxiety It’s all about me Watch out for those who dare to say That everything will be okay Watch out for those who want to be Anything at all And I hate Everything you’re saying Anxiety It’s all about me Watch out for those who dare to say That everything will be okay Watch out for those who want to be Anything at all They’re coming for me

Les Stroud – Arctic Mistress lyrics

[Verse] I wanted to feel the Wind blow across my face I wanted to see Her beautiful northern lights I wanted to know If there was a reason to love A place so pure And so full of emptiness [Chorus] Breath… the arctic air Breath… the arctic air [Verse] I don’t want to see The end of her frozen world She shows me the snow And glaciers that melt into tears She calls me back home And lays like a beauty upon Her bed of ice This cold arctic mistress [Chorus] Breath… the arctic air Feel… what she shares Breath… the arctic air [Throat singing] [Chorus] Breath… the arctic air Feel… what she shares Breath… the arctic air See… how she cares

Snail Mail – Slug lyrics

Or would you rather wait in the shade? Just to keep it from dragging you around [Chorus] And in the waves I could’ve sworn that I saw my own reflection And it was someone else’s in the back I could’ve waited my whole life to Know the difference But I should’ve just known better than that [Outro] So if you look death right in the face, don’t thank him Because there’s nothing and there won’t ever be And in moss covered springs you’ll never find anything So what’s the use in hiding under our feet? Did you just lie in place? Emulated by the way I lie awake [Chorus] And in the waves I could’ve sworn that I saw my own reflection And it was someone else’s in the back I could’ve waited my whole life to Know the difference But I should’ve just known better than that [Verse 3] And oh is it easiest to hide? Under covered rocks Or would you rather cut it all down? [Verse 1] Oh garden slug What would you give to live like one of us? Just the same as everyday [Verse 2] Oh useless thing What does another useless day bring?

Snail Mail – Habit lyrics

[Verse 1] Had a dream it was on my ceiling I had a feeling it was in my head If I walk outside every time it’s freezing I have to wonder if it wants me dead again [Chorus] It’s not something I can run my hands over [Verse 2] I’m not afraid to walk without a way If I close my eyes I’m scared I’ll never get to leave the grey I wanna sleep and never leave my bed And then I won’t hesitate to call it my friend again [Chorus] It’s not something I can run my hands over [Outro] Oh, never sleep again

Snail Mail – Thinning lyrics

[Verse 1] Haven’t felt right in a week And I’m thinning out And it hurts bad I gotta get back [Hook] Hot head and dreamless sleep I could just slip down And on the wrong track I gotta get back [Verse 3] I wanna spend the entire year Just face down And on my own time I wanna waste mine [Verse 4] And spend the rest of it asking myself “Is this who you are?” And I don’t know It just feels gross [Bridge] I don’t think there’s anything wrong I don’t think there’s anything wrong And I don’t think there’s anything wrong I don’t think there’s anything wrong [Verse 5] Sunlight on the back of my arms Just thins me out To a different time I wanna waste mine

Snail Mail – Static Buzz lyrics

I can’t keep anything down All I hear is static buzz And it’s all echoing through my bedroom wall Are you home? Shutters on my house Keep the sunlight in If that’s not enough to keep the people out Then I don’t wanna know what’s on the other side Turn on the TV I wonder who thinks of it all We could be watching the same thing But I always shock myself when I plug it into the wall So should I ask? Are you home? I can’t keep anything down All I hear is static buzz And it’s all echoing through my bedroom wall Cover me in flies They’re breaking through the door That’ll show the garbage man What everyone else is always so bitter for So should I ask?

Snail Mail – Dirt lyrics

I’ve been down countless halls And once you’ve seen one it’s like you’ve seen ’em all And I’ve seen two open doors And I can’t help but wonder what the second is for I can’t tell myself anything Even when it feels so seamless Even when it feels so seamless Don’t get caught in the dirt The dirt There’s a weight and I feel it and it’s pressing down And it won’t be for nothing and it won’t stick around If it is about anything that I can fix Then I’ll see you on the other side if it really exists I can’t tell myself anything Even when it feels so seamless Even when it feels so seamless Don’t get caught in the dirt The dirt No more clean air, it burns my lungs No more second guesses, I’ve had enough No more clean air, it burns my lungs No more second guesses, I’ve had enough Let’s forget it now Baby when I’m 30 I’ll laugh about how dumb it felt Baby when I’m 30 I’ll laugh it out And oh god it’s not funny, it’s not funny, it’s not funny But I know we can laugh it out

Snail Mail – Stick lyrics

And what holy thing has come to possess you? Do you see those faces again and again? And did things work out for you? What is it with them? It doesn’t matter They’re up and they’re down And I’ll bet That they’re at home And I wouldn’t worry Who’s happy alone Even when it doesn’t make sense Do you dream about the people that wrong you? Did you tell all of your friends? Would they stick around? Or does it all just blend together in your head? Would they stick around? Or are you still not sure what that means? And it’s a hard trip to the kitchen sink Cause’ I can’t wash this one clean Did you tell all of your friends? Maybe I could understand What is it about them? And would they stick around? What is it with them? And it’s a hard trip to the kitchen sink Cause’ I can’t wash this one clean Did you tell all of your friends? Or are you still not sure what that means? And would they stick around? Up late for six nights in a row Figures in the dark, oh they move so slow Sleep with the lights on in the hall And you’d leave the door open It won’t mean a thing at all And did things work out for you? Would they stick around? Did you tell all of your friends? Would they stick around? Maybe I could understand What is it about them?

Snail Mail – Anytime lyrics

[Chorus] And the passing faces look the same Though they don’t know you In the end you could waste your whole life anyway And I want better for you [Verse 2] Grace, born and raised Cut you down It still bleeds the same As it is, unusually Are you hung up Do you love me? [Chorus] And the passing faces feel the same Though you’ve got so much to do In the end you could waste your whole life anyway And I want better for you [Outro] And I’m not in love with your absence ‘Cause I have fallen so hard for the space And I’ve gotten to know the quiet and still forgive you anytime Still forgive anytime And still forgive anytime I carved your name In the white [?] Couldn’t believe you were gone Do you love me? [Verse 1] Go, get it all Let ’em watch Let it follow Nameless, sweat it out They don’t love you, do they?

Snail Mail – Pristine lyrics

And I know myself and I’ll never love anyone else I won’t love anyone else I’ll never love anyone else [Verse 3] It just feels like The same party every weekend Doesn’t it? Is there any better feeling than coming clean? And if you do find someone better I’ll still see you in everything For always, tomorrow and all the time [Chorus] Don’t you like me for me? [Outro] We can be anything Even apart Out of everything It doesn’t have to be this hard I could be anyone But I’m so entwined And out of everyone Who’s on your mind? Doesn’t it? And out of everyone Who’s your type of girl? No more changes I’ll still love you the same [Verse 1] Pristine Untraced by the world outside you Anyways I’ll never get real And you’ll never change to me ’cause I’m not looking Anyways [Verse 2] Same night Same humility for those that love you Anyways, anyways And if you do find someone better I’ll still see you in everything Tomorrow and all the time [Chorus] Don’t you like me for me? Is there any better feeling than coming clean? Who’s top of your world? And I know myself and I’ll never love anyone else I won’t love anyone else I’ll never love anyone else [Bridge] If it’s not supposed to be Then I’ll just let it be And out of everyone Be honest with me Who do you change for?

Jeannine – Samba De Luna lyrics

Oh la, viva la fiesta, das Feuer erwacht! Oh la, viva la fiesta, das Feuer erwacht! Vamos con dios, trau dem Gefuehl, e viva l’amor, ich weiss, was ich will Oh la, Samba De Luna [Verse 2] In den heissen Strassen tanz’ ich, Hand in Hand allein mit Dir Zeig’ mir die Liebe, die ich heut’ so fuer Dich spuer’ Irgendwann fang ich an und glaub wirklich dran Dass heut nacht mit uns zwei noch was werden kann Irgendwie ist’s wie nie und ich weiss jetzt nur Alles was geschieht ist der Wahnsinn pur [Chorus] Oh la, Samba De Luna, auf in die Nacht! [Intro] Oh la Oh la [Verse 1] Hell leuchten Sterne, denn Dein Blick, er schenkt sie mir So, wie Du drauf bist, teile ich sie heut mit Dir Spuer’ die Nacht, wie sie lacht wenn Dein Herz erwacht Denn sie sagt “Nur wer wagt, hat sein Glueck gemacht!” Irgendwo, irgendwie, denn man weiss es nie “Siehst Du ihn?”, “Triffst Du sie?” und “Ist es gescheh’n?” [Chorus] Oh la, Samba De Luna, auf in die Nacht! Vamos con dios, trau dem Gefuehl, e viva l’amor, ich weiss, was ich will Oh la, Samba De Luna [Bridge] Oh la, oh la [Chorus] Vamos con dios, trau dem Gefuehl, e viva l’amor, ich weiss, was ich will Oh la, Samba De Luna [Outro] Oh la, Samba De Luna

Josh Gracin – Me A Girl And A Radio lyrics

[Verse] Sky full of stars, gas in the car Sun shining in the shot gun seat Me and the FM, she’s got us dialed in Pacific city I was 17, With the top down, turn it on, turn it up, hey, Little summer night symphany When the DJ lit up the air waves We were dancing baby 1 2 3 [Chorus] Out here in the country, don’t need nothin’ But me, a girl and a radio No it ain’t compicated it’s what we make it, Me, a girl and a radio Takin’ it fast, takin’ it slow, Takin’ her anywhere we want to go Out here in the country, don’t need nothin But me, a girl and a radio [Verse] Well I got one life, and it feels right With you standin’ next to me And all we’ve been through, it’s always been you Aus2 E Thick and thin since 17 With the top down, turn it on, turn it up, hey Little summer night symphany And when the DJ lit up the airwaves, We were dancing baby 1 2 3 [Chorus] Out here in the country, don’t need nothin’ But me, a girl and a radio No it ain’t compicated it’s what we make it, Me, a girl and a radio Takin’ it fast, takin’ it slow, Takin’ her anywhere we want to go Out here in the country, don’t need nothin But me, a girl and a radio [Bridge] A boy don’t need more than this Than a sing a long song and an all night kiss A boy don’t need more than this Than a sing a long song and an all night kiss [Chorus] Out here in the country, don’t need nothin’ But me, a girl and a radio No it ain’t compicated it’s what we make it, Me, a girl and a radio Takin’ it fast, takin’ it slow, Takin’ her anywhere we want to go Out here in the country, don’t need nothin But me, a girl and a radio

2Hat – LeBron lyrics

Я слoвнo Лeбрoн уничтoжaю ГСВ Крупныe купюры мнe нe нужeн звoн мoнeт Эти суки лишь пиздят, врeмя нe вeрнуть нaзaд Тaм нeт ничeгo xoрoшeгo я нe xoчу тудa… Я слoвнo Лeбрoн уничтoжaю ГСВ Крупныe купюры мнe нe нужeн звoн мoнeт Эти суки лишь пиздят, врeмя нe вeрнуть нaзaд Тaм нeт ничeгo xoрoшeгo я нe xoчу тудa… Я пришёл зaбрaть свoё нo этo нe игрa Пусты нaши кaрмaны (oу) кaк твoя душa Выбивaю стo из стa, мoжeшь звaть мeня Рoкстaр Нe сижу бeз дeлa я, eжeднeвный xaсл xaрд В этoм мaрaфoнe вынoслив кaк кeниeц Oни кричaт o чeм тo нo я иx нe слышу Дoбивaй тo чтo нaчaл этo вeский стимул Aмбиции зaшкaливaют тaк жe кaк либидo Знaeшь eй нужнo бoльшe oнa кричaлa нoчью Быть бoгaтым пoзжe этo былo лoжью Нeприступный принцип oнa xoчeт принцa В этoм нeт смыслa бeз услoвныx eдиниц тaм Всe имeeт свoю цeну жизнь этo унивeрмaг Ктo сeгoдня друг вoзмoжнo зaвтрa стaнeт врaг Oднaкo пoмни oдну истину пoступки этo бумeрaнг Врeмя нe вeрнуть нaзaд я нe xoчу тудa… Я слoвнo Лeбрoн уничтoжaю ГСВ Крупныe купюры мнe нe нужeн звoн мoнeт Эти суки лишь пиздят, врeмя нe вeрнуть нaзaд Тaм нeт ничeгo xoрoшeгo я нe xoчу тудa… Я слoвнo Лeбрoн уничтoжaю ГСВ Крупныe купюры мнe нe нужeн звoн мoнeт Эти суки лишь пиздят, врeмя нe вeрнуть нaзaд Тaм нeт ничeгo xoрoшeгo я нe xoчу тудa…